Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

PRACOWNICY I ICH KOMPETENCJE

 

Główny Księgowy     mgr Aleksandra Głowacka        Tel. 59 846 26 30 wew. 34

Główny Księgowy jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
- prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
- dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków; wstępnej legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian; następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i innych analiz.

Główny Księgowy pełni funkcję kierownika sekcji księgowej w Domu Pomocy Społecznej i jest bezpośrednim przełożonym starszego księgowego i księgowego.

 

Kierownik działu (opiekuńczo – terapeutycznego)       

 Tel. 59 846 26 30 wew. 44

 

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

- organizowanie i kierowanie pracą personelu działu opiekuńczo – terapeutycznego,
- prowadzenie stałego nadzoru nad pielęgnacją mieszkańców Domu, zgodnie z zaleceniami lekarza,
- nadzór nad zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,
- nadzór nad realizacją indywidualnych planów wspierania mieszkańców,
- opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego.

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: pielęgniarek, opiekunów, pracowników socjalnych, pokojowych, techników fizjoterapii, instruktorów terapii zajęciowej, oraz instruktora ds. kulturalno – oświatowych.  

 

Kierownik działu (administracyjno – gospodarczego)  

                            Jolanta Kossobucka-Krauze        Tel. 59 846 26 30 wew. 37

 

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

- właściwą organizację i funkcjonowanie komórek organizacyjnych ( kuchni, pralni oraz magazynów),
- administrowanie taborem samochodowym należącym do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- planowanie, organizowanie i nadzór nad wszelkimi pracami remontowymi, konserwacyjnymi budynków i budowli DPS,
- zaopatrywanie DPS w środki trwałe,
- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i ppoż.

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: kuchmistrza – szefa kuchni, kierowcy, magazyniera, konserwatorów oraz pracowników pralni i kuchni

 

Specjalista      mgr Lidia Pirka                            Tel. 59 846 26 30 wew. 33

 

Samodzielne stanowisko specjalisty obejmuje zadania:

1)     prowadzenie spraw organizacyjnych,
2)     prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego i archiwum,
3)     opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp.,
4)     prowadzenie korespondencji,
5)     współpracę z organami  zatrudnienia i emerytalno-rentowymi,
6)     prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
7)     udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach  kontroli  wewnętrznej,
8)     prowadzenie zamówień publicznych,
9)     prowadzanie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem  i nagradzaniem pracowników,
10)   opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystywania  urlopów, opracowywanie planów szkoleń,
11)   prowadzenie  dokumentacji  pracowników  Domu w zakresie spraw osobowych,
12)   prowadzenie spraw związanych  z dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym,
13)   sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych.
 

Pracownicy socjalni

   Lidia Dalecka                                    Tel. 59 846 26 30 wew. 49

  mgr Joanna Pliszka

 

Do obowiązków pracowników socjalnych należy:

- czynne uczestniczenie w zespole terapeutyczno – opiekuńczym,
- prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do momentu opuszczenia przez niego Domu,
- pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów Mieszkańca z rodziną,
- dbanie o interesy mieszkańców – utrzymywanie kontaktów z sądami, prokuraturą i innymi jednostkami,
- prowadzenie sprawozdawczości związanej z ruchem mieszkańców,
- prowadzenie akt osobowych mieszkańców,
- udział w opracowywaniu zajęć dla poszczególnych grup terapeutycznych,
- udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych mieszkańców,
- współudział  w organizowaniu wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4477
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2018-07-30 12:52:18
Treść wytworzył(a): Lidia Pirka, 2015-03-20 09:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-30 12:51:51