Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

ogłoszenie o wyniku naboru specjalista

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista


Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze - pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

4) przy wykształceniu średnim wymagany 5-letni staż pracy,
5) przy wykształceniu wyższym wymagany 4- letni staż pracy,

6) znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządowych,
7) znajomość przepisów prawa pracy,

8) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

9) znajomość przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego,

10)  bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
11) znajomość procedur administracyjnych,
12) znajomość aktów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych,
13) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność organizacji pracy własnej,
4) zaangażowanie i kreatywność,
5) umiejętność skutecznego komunikowania się,

6) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1) prowadzenie spraw organizacyjnych,

    2) prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego i archiwum,

    3) opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp.,

    4) prowadzenie korespondencji,

    5) współpraca z organami  zatrudnienia i emerytalno-rentowymi,

    6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

    7) udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach  kontroli  wewnętrznej,

    8) prowadzenie zamówień publicznych,

    9) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem,

        przeszeregowaniem  i nagradzaniem pracowników,

  10) opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystywania  urlopów, opracowywanie planów szkoleń,

  11) prowadzenie  dokumentacji  pracowników  Domu w zakresie spraw osobowych,

  12)  prowadzenie spraw związanych  z dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym.

  13)  sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych zadań.


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy ,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
6) kserokopie świadectw pracy,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko specjalisty "w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.
UWAGA:  
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
                                                                                                                                                     

                                                                                                                             Podpisano/-/

                                                                                                                             Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                                             w Lubuczewie

                                                                                                                             mgr Magdalena Kanios-Kuśmira

                                                                                                                               Lubuczewo, dnia 13 listopada 2018 r.

 


ogłoszenie o wyniku naboru - specjalista

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista


Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze - pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

 

W miesiącu październiku 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

4) przy wykształceniu średnim wymagany 5-letni staż pracy,
5) przy wykształceniu wyższym wymagany 4- letni staż pracy,

6) znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządowych,
7) znajomość przepisów prawa pracy,

8) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

9) znajomość przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego,

10)  bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
11) znajomość procedur administracyjnych,
12) znajomość aktów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych,
13) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność organizacji pracy własnej,
4) zaangażowanie i kreatywność,
5) umiejętność skutecznego komunikowania się,

6) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1) prowadzenie spraw organizacyjnych,

    2) prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego i składnicy akt,

    3) opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp.,

    4) prowadzenie korespondencji,

    5) współpraca z organami  zatrudnienia i emerytalno-rentowymi,

    6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

    7) udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach  kontroli wewnętrznej,

    8) prowadzenie zamówień publicznych,

    9) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem,

        przeszeregowaniem  i nagradzaniem pracowników,

  10) opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystywania  urlopów, opracowywanie planów szkoleń,

  11) prowadzenie  dokumentacji  pracowników  Domu w zakresie spraw osobowych,

  12)  prowadzenie spraw związanych  z dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym.

  13)  sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych zadań.


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy ,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń                          

o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
6) kserokopie świadectw pracy,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie ogolnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016r.)

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko specjalisty "w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. do godziny 15.00
UWAGA:

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.                                                                                                                                                 

 

 


ogłoszenie o wyniku naboru - księgowy

Ogłoszenie o naborze - księgowy

Lubuczewo, dnia 25 października 2018 r.

 


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - KSIĘGOWEGO

 Nabór dotyczy zatrudnienia: 
- w wymiarze- pełnym,

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na  czas określony do 6 miesięcy.
1. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) Wykształcenie średnie  – minimum 2 lata stażu pracy ( preferowane o profilu   ekonomicznym),
4) Znajomość obsługi komputera,
5) Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz powinien się ciszyć nieposzlakowaną opinią,
6) Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
7) Znajomość przepisów prawnych: ustawa o rachunkowości.
2. Wymagania dodatkowe:
1) Biegła obsługa urządzeń biurowych,
2) Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
3) Sumienność, staranność, komunikatywność,
4) Wysoka kultura osobista,
5) Punktualność,
6) Umiejętność pracy w zespole,
7) Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, o podatku od towarów i usług, o zamówieniach publicznych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości materiałowej:

 1. miesięczne uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją ilościową,
 2. kontrola formalno-rachunkowa kart drogowych,
 3. rozliczanie inwentaryzacji,
 1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych,

3)   komputerowa ewidencja operacji finansowo-księgowych w systemie finansowi-księgowym,

4) sporządzanie poleceń przelewów i dekretacji dokumentów finansowo- księgowych,

5) sporządzanie cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

6)prowadzenie rejestru dokumentacji finansowo-księgowej.

 1. Warunki pracy:
 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

5. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

b.   list motywacyjny,

c.   dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

d. kwestionariusz osobowy,

e. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),

f.  kserokopie świadectw pracy,

g. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

i. zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie (pok. Nr. 39) lub pocztą na adres Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko księgowego w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. do godz.15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl).

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji, z własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                   Podpisano

                                         Dyrektor

                                                                                  Mgr Magdalena Kanios-Kuśmira                                                                                        Lubuczewo, 25.10.2018 r.

                                                                                  (miejscowości, data)

 

 

 

 


ogłoszenie o wyniku naboru

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

Kierownik działu


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Kodeksu Pracy - przepisy regulujące czas pracy pracowników,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i psychicznie chorymi,
 2. znajomość dokumentacji: Indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej,  zasad zastosowania przymusu bezpośredniego,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. zaangażowanie i kreatywność,
 7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 8. dyspozycyjność,
 9. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego,
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,
 4. współpraca z innymi kierownikami i pracownikami w zakresie realizacji zadań Domu,
 5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,
 6. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
 7. nadzór nad opracowaniem i realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca i zajęć rehabilitacji społecznej,
 8. opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań działu opiekuńczo –  terapeutycznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 8. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu "w terminie do dnia 26 lipca 2018 r.

 

UWAGA:

    
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                  

                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 13 lipiec 2018 r.

                                                                                                                                             Podpisano

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK DZIAŁU

(administracyjno-gospodarczego)

.........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk do zatrudnienia na stanowisku: kierownik działu

wybrana została Pani Jolanta Kossobucka-Krauze, zam. w Słupsku

                                                             

Uzasadnienie wyboru: Pani  Jolanta Kossobucka-Krauze spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała 12 pkt na 15 możliwych do uzyskania. Przywołane w dokumentach predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza wskazują, iż Pani Jolanta Kossobucka- Krauze sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Podpisano: Magdalena Kanios-Kuśmira - Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 

specjalista

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista, ogłoszony w dniu 12 marca 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Złożone oferty pracy na powyższe stanowisko zostaną odesłane.

Podpisano: Magdalena Kanios-Kuśmira

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

Kierownik działu

( administracyjno-gospodarczego)


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe - umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. wymagany 5- letni staż pracy,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w dps, a ponadto ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Prawo budowlane, o ochronie danych osobowych,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad gospodarowania gospodarowania środkami trwałymi,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
 3. umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i koordynowania działań,
 4. umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej,
 8. zaangażowanie i kreatywność,
 9. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 10. dyspozycyjność,
 11. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. właściwa organizacja i funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych (kuchni, pralni, kierowcy, konserwatora i robotnika do prac ciężkich oraz magazynów),
 2. nadzór nad bieżącymi naprawami sprzętu będącego w posiadaniu domu i jego bieżąca kontrola,
 3. nadzór nad pracami konserwacyjnymi i naprawami budynku i mienia ruchomego, dbałość o otoczenie domu,
 4. administrowanie taborem samochodowym (prowadzenie ewidencji kontroli kart drogowych, zużycia paliwa, zakupu części, dokonywania przeglądów okresowych i prowadzenie samochodu służbowego w zastępstwie kierowcy etatowego),
 5. nadzór nad funkcjonowaniem kotłowni olejowej, hydroforni, przepompowni, agregatu prądotwórczego oraz zaopatrzeniem w media,
 6. planowanie, organizowanie i nadzór wykonawstwa: konserwacji bieżących, remontów bieżących i kapitalnych budynków i budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych na te cele,
 7. nadzór nad zaopatrywaniem domu w środki trwałe i wyposażenie oraz administrowanie nimi,
 8. nadzór nad zaopatrywaniem domu w olej opałowy oraz chemię gospodarczą,
 9. nadzór i rozliczanie zakupów zwolnionych z zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 10. organizowanie, przy współudziale głównego księgowego, inwentaryzacji rocznej i kontroli bieżących gospodarki materiałowej działu,
 11. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i p/poż. oraz szkolenie stanowiskowe pracowników w tym zakresie,
 12. przedkładanie dyrekcji wniosków zmierzających do poprawy organizacji pracy i propozycje działań zmierzających do polepszenia funkcjonowania domu.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju jednoosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,
 5. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 8. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu administracyjno-gospodarczego"w terminie do dnia 7 maja 2018 r.

 

UWAGA:

    
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Podpisano: Magdalena Kanios-Kuśmira

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 

Kierownik działu

( administracyjno-gospodarczego)

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie unieważnia nabór na wolne stanowisko kierownicze – kierownik działu (administarcyjno-gospodarczego), ogłoszony w dniu 23 kwietnia 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, z przyczyn organizacyjnych.

Podpisano: Magdalena Kanios-Kuśmira

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

Kierownik działu

( administracyjno-gospodarczego)


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. wymagany 5- letni staż pracy,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w dps, a ponadto ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Prawo budowlane, o ochronie danych osobowych,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad gospodarowania gospodarowania środkami trwałymi,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
 3. umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i koordynowania działań,
 4. umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej,
 8. zaangażowanie i kreatywność,
 9. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 10. dyspozycyjność,
 11. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. właściwa organizacja i funkcjonowanie podległych komórek organizacyjnych (kuchni, pralni, kierowcy, konserwatora i robotnika do prac ciężkich oraz magazynów),
 2. nadzór nad bieżącymi naprawami sprzętu będącego w posiadaniu domu i jego bieżąca kontrola,
 3. nadzór nad pracami konserwacyjnymi i naprawami budynku i mienia ruchomego, dbałość o otoczenie domu,
 4. administrowanie taborem samochodowym (prowadzenie ewidencji kontroli kart drogowych, zużycia paliwa, zakupu części, dokonywania przeglądów okresowych i prowadzenie samochodu służbowego w zastępstwie kierowcy etatowego),
 5. nadzór nad funkcjonowaniem kotłowni olejowej, hydroforni, przepompowni, agregatu prądotwórczego oraz zaopatrzeniem w media,
 6. planowanie, organizowanie i nadzór wykonawstwa: konserwacji bieżących, remontów bieżących i kapitalnych budynków i budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych na te cele,
 7. nadzór nad zaopatrywaniem domu w środki trwałe i wyposażenie oraz administrowanie nimi,
 8. nadzór nad zaopatrywaniem domu w olej opałowy oraz chemię gospodarczą,
 9. nadzór i rozliczanie zakupów nie będących zamówieniami publicznymi,
 10. organizowanie, przy współudziale głównego księgowego, inwentaryzacji rocznej i kontroli bieżących gospodarki materiałowej działu,
 11. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i p/poż. oraz szkolenie stanowiskowe pracowników w tym zakresie,
 12. przedkładanie dyrekcji wniosków zmierzających do poprawy organizacji pracy i propozycje działań zmierzających do polepszenia funkcjonowania domu.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju jednoosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,
 5. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 8. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu administracyjno-gospodarczego"w terminie do dnia 4 maja 2018 r.

 

UWAGA:

    
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Podpisano: Magdalena Kanios-Kuśmira

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 

    Starosta Słupski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do zatrudnienia na stanowisku:

dyrektora
 
wybrana została:    Pani Magdalena Kanios-Kuśmira
            zam. w  Wilczycach

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Kanios-Kuśmira spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.  Z przeprowadzonego procesu rekrutacji otrzymała ocenę 4 w skali od 0 – 5.

Przywołane w dokumentach predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza, potwierdzone  w procesie rekrutacji wskazują, iż Pani Magdalena Kanios-Kuśmira sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.

 

Słupsk, dnia  19 marca 2018 r.

 

wynik nabór na Dyrektora
Szczegóły pliku
Nazwa: nowydyrektor.pdf
Opis: OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
Utworzono: 2018-03-19 14:46:00
Data dodania: 2018-03-19 14:46:27
Autor pliku: Zdzisław Kołodziejski
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK DZIAŁU

.........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk do zatrudnienia na stanowisku: kierownik działu

wybrany został Pan Adam Leszczyński zamieszkały w Słupsku             

Uzasadnienie wyboru: Pan Adam Leszczyński spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał 14 pkt na 15 możliwych do uzyskania. Przywołane w dokumentach predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza wskazują, iż Pan Adam Leszczyński sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.

                                                                                                  ..........................................................................................

                                                                                              (podpis Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie )

                                                                                                                                                                                                                                                                       Lubuczewo, dnia 19.03.2018 r.

plik do pobrania wynik nabór kierownik
Szczegóły pliku
Nazwa: kierownik.pdf
Opis: plik do pobrania wyniki nabór kierownik
Utworzono: 2018-03-19 09:30:00
Data dodania: 2018-03-19 09:30:17
Autor pliku: Szycko Radosław
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze - pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON

W miesiącu lutym 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie nie przekroczył 6%

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

4) przy wykształceniu średnim wymagany 5-letni staż pracy,
5) przy wykształceniu wyższym wymagany 4- letni staż pracy,

6) znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządowych,
7) znajomość przepisów prawa pracy,

9) znajomość przepisów w zakresie prowadzenia składnicy akt,

10) bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
11) znajomość procedur administracyjnych,
12) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność organizacji pracy własnej,
4) zaangażowanie i kreatywność,
5) umiejętność skutecznego komunikowania się,

6) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw organizacyjnych,

2) prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego i archiwum,

3) opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp.,

4) prowadzenie korespondencji,

5) współpraca z organami  zatrudnienia i emerytalno-rentowymi,

6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

7) udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach  kontroli  wewnętrznej,

8) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem  i nagradzaniem pracowników,

9) opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystywania  urlopów, opracowywanie planów szkoleń,

10) prowadzenie  dokumentacji  pracowników  Domu w zakresie spraw osobowych,

11)  prowadzenie spraw związanych  z dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym.

12)  sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych zadań.
4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy ,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
6) kserokopie świadectw pracy,
7) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. nr 39) lub pocztą na adres  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko specjalisty "w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

UWAGA:
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  z własnoręcznym podpisem.

 

Lubuczewo, dnia 12 marzec 2018

nabór specjalista 2018
Szczegóły pliku
Nazwa: nabór 2018_specjalista.doc
Opis: nabór specjlista
Utworzono: 2018-03-12 10:20:51
Data dodania: 2018-03-12 10:21:05
Autor pliku: Lidia Pirka
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

Kierownik działu


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. wymagany 5- letni staż pracy,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Kodeksu Pracy - przepisy regulujące czas pracy pracowników,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i psychicznie chorymi,
 2. znajomość dokumentacji: Indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. zaangażowanie i kreatywność,
 7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 8. dyspozycyjność,
 9. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego,
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,
 4. współpraca z innymi kierownikami i pracownikami w zakresie realizacji zadań Domu,
 5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,
 6. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
 7. nadzór nad opracowaniem i realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca i zajęć rehabilitacji społecznej,
 8. opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań działu opiekuńczo –  terapeutycznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,
 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu "w terminie do dnia 9 marca 2018 r.

UWAGA:

    Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                        

                                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 26 luty 2018 r.

ogłoszenie o naborze - kierownik 2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o naborze - kierownik 2018.doc
Opis: nabór_kierownik
Utworzono: 2018-02-26 14:48:18
Data dodania: 2018-02-26 14:47:52
Autor pliku: Szycko Radosław
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

STAROSTA SŁUPSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  KIEROWMICZE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA

 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

Na podstawie art. 21 ust. 2e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe
 4. co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 6. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 7. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 8. znajomość przepisów dotyczących: finansów publicznych,
 9. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 10. kandydat nie może być ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. pisemna koncepcja funkcjonowania jednostki.

  2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 3. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

  3. Warunki pracy:

 1. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. wysiłek głównie umysłowy.

   

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz kierowanie jego działalnością,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań ustawowych i regulaminowych przypisanych domom pomocy społecznej, a w szczególności:
 3. opracowywanie dokumentacji oraz aktów wewnętrznych dotyczących działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej i płacowej jednostki,
 5. nadzorowanie bieżącej działalności placówki przy pomocy podległego personelu,
 6. reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz, w tym także przy czynnościach prawnych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez zarząd Powiatu,
 7. załatwianie skarg mieszkańców domu pomocy społecznej,
 8. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
 9. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 10. utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkańcami w określonych dniach tygodnia    i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
 11. zapewnienie realizacji i przestrzegania  przepisów prawa pracy w jednostce,
 12. zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 13. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Słupsku oraz innymi instytucjami           w zakresie realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

  5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub aktualne zaświadczenie  o  odbytych studiach),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. dokument potwierdzający staż pracy w pomocy społecznej,
 9. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 1. pisemna koncepcji pracy na stanowisku dyrektora jednostki,
 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie kandydata, iż nie był ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych                 z dysponowaniem środkami publicznymi,
 3. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14   

  z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”                        w   terminie  do  dnia 26 lutego 2018 r.

   

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

              Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl),  na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)  z własnoręcznym podpisem.

  Słupsk, dnia  15 lutego 2018 r.

  plik do pobrania nabór na dyrektora DPS Lubuczewo
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Nabór - dyrektor DPS w Lubuczewie.docx
  Opis: dyrektor
  Utworzono: 2018-02-15 14:14:57
  Data dodania: 2018-02-15 14:15:13
  Autor pliku: Starosta Słupski
  Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE

KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 (nazwa stanowiska pracy)

 

            Starosta Słupski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie nie doszło do zatrudnienia na stanowisku dyrektora z  powodu nie uzyskania przez kandydata oceny warunkującej rozstrzygnięcie naboru.

   

                                                                                              ........................................................

                                                                                              (podpis Starosty lub osoby upoważnionej)

                                                                                                                       

Słupsk, dnia  8 stycznia 2018 r.         

 

Ogłoszenie wyboru
Szczegóły pliku
Nazwa: wynik naboru bez zatrudnienia.pdf
Opis: !noDescription!
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-10 13:36:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

STAROSTA SŁUPSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  KIEROWMICZE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA

 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

Na podstawie art. 21 ust. 2e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe
 4. co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 6. co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 8. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 9. znajomość przepisów dotyczących: finansów publicznych,
 10. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 11. kandydat nie może być ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 12. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 13. pisemna koncepcja funkcjonowania jednostki.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 3. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

3. Warunki pracy:

 1. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. wysiłek głównie umysłowy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz kierowanie jego działalnością,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań ustawowych i regulaminowych przypisanych domom pomocy społecznej, a w szczególności:
 3. opracowywanie dokumentacji oraz aktów wewnętrznych dotyczących działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej i płacowej jednostki,
 5. nadzorowanie bieżącej działalności placówki przy pomocy podległego personelu,
 6. reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz, w tym także przy czynnościach prawnych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez zarząd Powiatu,
 7. załatwianie skarg mieszkańców domu pomocy społecznej,
 8. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
 9. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 10. utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkańcami w określonych dniach tygodnia  i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
 11. zapewnienie realizacji i przestrzegania  przepisów prawa pracy w jednostce,
 12. zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 13. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Słupsku oraz innymi instytucjami  w zakresie realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub aktualne zaświadczenie  o  odbytych studiach),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. dokument potwierdzający staż pracy w pomocy społecznej,
 9. dokument potwierdzający staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 11. pisemna koncepcji pracy na stanowisku dyrektora jednostki,
 12. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 13. oświadczenie kandydata, iż nie był ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi,
 14. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14   

z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”  w   terminie  do  dnia 18 grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl),  na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)  z własnoręcznym podpisem.

Słupsk, dnia  5 grudnia 2017 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wynik wyboru Kierownika Działu z dnia 8.03.2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik działu


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. wymagany 5- letni staż pracy,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Kodeksu Pracy - przepisy regulujące czas pracy pracowników,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i psychicznie chorymi,
 2. znajomość dokumentacji: Indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. zaangażowanie i kreatywność,
 7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 8. dyspozycyjność,
 9. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego,
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,
 4. współpraca z innymi kierownikami i pracownikami w zakresie realizacji zadań Domu,
 5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,
 6. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
 7. nadzór nad opracowaniem i realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca i zajęć rehabilitacji społecznej,
 8. opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań działu opiekuńczo –  terapeutycznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,
 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu "w terminie do dnia 3 marca 2017 r.

 

UWAGA:

    
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 21 luty 2017 r.

 

kwestionariusz_osobowy.rtf

oswiadczenia_kandydata.pdf

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
Zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 846 26 30 lub osobistego.

 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
Zatrudni opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 846 26 30 lub osobistego.

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5845
Treść wprowadził(a): Pirka Lidia, 2018-11-29 13:16:25
Treść wytworzył(a): Lidia Pirka, 2017-02-22 14:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-13 15:10:25