Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wynik wyboru Kierownika Działu z dnia 8.03.2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik działu


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. wymagany 5- letni staż pracy,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Kodeksu Pracy - przepisy regulujące czas pracy pracowników,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i psychicznie chorymi,
 2. znajomość dokumentacji: Indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. zaangażowanie i kreatywność,
 7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 8. dyspozycyjność,
 9. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego,
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,
 4. współpraca z innymi kierownikami i pracownikami w zakresie realizacji zadań Domu,
 5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,
 6. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
 7. nadzór nad opracowaniem i realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca i zajęć rehabilitacji społecznej,
 8. opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań działu opiekuńczo –  terapeutycznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,
 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu "w terminie do dnia 3 marca 2017 r.

 

UWAGA:

    
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                    

                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 21 luty 2017 r.

 

kwestionariusz_osobowy.rtf

oswiadczenia_kandydata.pdf

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
Zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 846 26 30 lub osobistego.

 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
Zatrudni opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 846 26 30 lub osobistego.

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5804
Treść wprowadził(a): Szycko Radosław, 2017-03-08 14:56:41
Treść wytworzył(a): Lidia Pirka, 2017-02-22 14:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-04 07:34:11