Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

STAROSTA SŁUPSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  KIEROWMICZE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA

 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

Na podstawie art. 21 ust. 2e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe
 4. co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 6. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 7. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 8. znajomość przepisów dotyczących: finansów publicznych,
 9. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 10. kandydat nie może być ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. pisemna koncepcja funkcjonowania jednostki.

  2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 3. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

  3. Warunki pracy:

 1. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. wysiłek głównie umysłowy.

   

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz kierowanie jego działalnością,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań ustawowych i regulaminowych przypisanych domom pomocy społecznej, a w szczególności:
 3. opracowywanie dokumentacji oraz aktów wewnętrznych dotyczących działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej i płacowej jednostki,
 5. nadzorowanie bieżącej działalności placówki przy pomocy podległego personelu,
 6. reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz, w tym także przy czynnościach prawnych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez zarząd Powiatu,
 7. załatwianie skarg mieszkańców domu pomocy społecznej,
 8. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
 9. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 10. utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkańcami w określonych dniach tygodnia    i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
 11. zapewnienie realizacji i przestrzegania  przepisów prawa pracy w jednostce,
 12. zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 13. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Słupsku oraz innymi instytucjami           w zakresie realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

  5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub aktualne zaświadczenie  o  odbytych studiach),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. dokument potwierdzający staż pracy w pomocy społecznej,
 9. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 1. pisemna koncepcji pracy na stanowisku dyrektora jednostki,
 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie kandydata, iż nie był ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych                 z dysponowaniem środkami publicznymi,
 3. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14    

  z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”                        w   terminie  do  dnia 26 lutego 2018 r.

   

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

              Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl),  na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)  z własnoręcznym podpisem.

  Słupsk, dnia  15 lutego 2018 r.

  plik do pobrania nabór na dyrektora DPS Lubuczewo
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Nabór - dyrektor DPS w Lubuczewie.docx
  Opis: dyrektor
  Utworzono: 2018-02-15 14:14:57
  Data dodania: 2018-02-15 14:15:13
  Autor pliku: Starosta Słupski
  Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE

KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

 (nazwa stanowiska pracy)

 

            Starosta Słupski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie nie doszło do zatrudnienia na stanowisku dyrektora z  powodu nie uzyskania przez kandydata oceny warunkującej rozstrzygnięcie naboru.  

    

                                                                                              ........................................................

                                                                                              (podpis Starosty lub osoby upoważnionej)

                                                                                                                        

Słupsk, dnia  8 stycznia 2018 r.          

 

Ogłoszenie wyboru
Szczegóły pliku
Nazwa: wynik naboru bez zatrudnienia.pdf
Opis: !noDescription!
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-01-10 13:36:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

STAROSTA SŁUPSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  KIEROWMICZE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA

 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

Na podstawie art. 21 ust. 2e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe
 4. co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 6. co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 8. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 9. znajomość przepisów dotyczących: finansów publicznych,
 10. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 11. kandydat nie może być ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 12. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 13. pisemna koncepcja funkcjonowania jednostki.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 3. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

3. Warunki pracy:

 1. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. wysiłek głównie umysłowy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz kierowanie jego działalnością,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań ustawowych i regulaminowych przypisanych domom pomocy społecznej, a w szczególności:
 3. opracowywanie dokumentacji oraz aktów wewnętrznych dotyczących działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej i płacowej jednostki,
 5. nadzorowanie bieżącej działalności placówki przy pomocy podległego personelu,
 6. reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz, w tym także przy czynnościach prawnych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez zarząd Powiatu,
 7. załatwianie skarg mieszkańców domu pomocy społecznej,
 8. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
 9. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 10. utrzymywanie regularnego kontaktu z mieszkańcami w określonych dniach tygodnia  i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
 11. zapewnienie realizacji i przestrzegania  przepisów prawa pracy w jednostce,
 12. zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 13. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Słupsku oraz innymi instytucjami  w zakresie realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub aktualne zaświadczenie  o  odbytych studiach),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. dokument potwierdzający staż pracy w pomocy społecznej,
 9. dokument potwierdzający staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 11. pisemna koncepcji pracy na stanowisku dyrektora jednostki,
 12. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 13. oświadczenie kandydata, iż nie był ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi,
 14. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14    

z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”  w   terminie  do  dnia 18 grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl),  na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa oraz Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)  z własnoręcznym podpisem.

Słupsk, dnia  5 grudnia 2017 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wynik wyboru Kierownika Działu z dnia 8.03.2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik działu


Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze - pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie informuje, że na podstawie art. 21 ust.2e 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwolniony jest z wpłat na PFRON

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 4. wymagany 5- letni staż pracy,
 5. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Kodeksu Pracy - przepisy regulujące czas pracy pracowników,
 6. bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
 7. znajomość procedur administracyjnych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i psychicznie chorymi,
 2. znajomość dokumentacji: Indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. zaangażowanie i kreatywność,
 7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 8. dyspozycyjność,
 9. samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego,
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,
 4. współpraca z innymi kierownikami i pracownikami w zakresie realizacji zadań Domu,
 5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,
 6. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
 7. nadzór nad opracowaniem i realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca i zajęć rehabilitacji społecznej,
 8. opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizacji zadań działu opiekuńczo –  terapeutycznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
 2. zmienne tempo pracy,
 3. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. warunki stresowe,
 5. wysiłek głównie umysłowy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,
 6. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 10. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składani dokumentów:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie tj. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) lub pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29 A, 76-200 Słupsk (pok. Nr 39) z dopiskiem: dotyczy „naboru na stanowisko kierownika działu "w terminie do dnia 3 marca 2017 r.

 

UWAGA:

    
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpslubuczewo.mojbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) z własnoręcznym podpisem.                                                                                                                                                    

                                                                                                                              Lubuczewo, dnia 21 luty 2017 r.

 

kwestionariusz_osobowy.rtf

oswiadczenia_kandydata.pdf

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
Zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 846 26 30 lub osobistego.

 

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
Zatrudni opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego 59 846 26 30 lub osobistego.