Strona główna

Dyrektor DPS


  Podstawa prawna działania 
 
Kompetencje pracowników DPS
  Rejestry, ewidencje i archiwa 

  Zarządzenia Dyrektora

   Kontrole zewnętrzne

   Sprawy majątkowe 
   Przetargi publiczne  

   Zamówienia do 30.000 EURO

   Roczne sprawozdania
   Zasady przyjęcia do DPS 
   Zasady odpłatności za pobyt 

   Masa spadkowa mieszkanców

   Informacje nieudostępnione w   BIP

 Ponowne wykorzystanie infomacji
  Wolne etaty

 Sposób załatwiania spraw

Rejestr zbiorów danych osobowych

MENU TEMATYCZNE

MENU PODMIOTOWE

dps

Co należy zrobić, aby zamieszkać w naszym Domu?


Pierwszym krokiem jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę ubiegającą się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Następnie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie oraz poinformuje o konieczności zebrania innych dokumentów niezbędnych do skierowania do domu pomocy społecznej:

1. decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także zgoda na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub

2. decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.

Powyższe dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na siedzibę domu pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej &8

 

PCPR w Słupsku tel. 59 841 43 11

 

Więcej informacji http://bip.pcpr.slupsk.pl/dokumenty/335


Wersja do druku


Liczba odsłon:  2281

Treść wytworzył(a): Lidia Dalecka, 2013-09-25 11:30:00

Treść wprowadził(a):  Radosław Szycko, 2013-09-25 11:36:57

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-03-28 10:16:55

instrukcja
redakcja

www

bip.gov.pl
rejestr zmian
dps tlo
dps tlo